لیست 2020-2021 دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد.

لیست 2020-2021 دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت :

طبق لیست جدید دانشگاه یدی تپه از لیست دانشگاه های مورد تایید حذف شد و دانشگاه های سلیمان دمیرل، قاضی و ازمیر کاتیب چلبی(فقط رشته دندانپزشکی) به لیست اضافه شدند.

1. Ankara University

2. Ataturk university

3.Ege university

4.Hacettepe university

5.Istanbul University

6.Koc University

7.SuleymanDemirel University    ﻓﻘﻂدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

8.GaziUniversity                          ﻓﻘﻂدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

9. Izmir Katip Celebi University  ﻓﻘﻂدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

جهت کسب اطلاعات تکمیلی مشاوران ما پاسخگو می باشند:
02188664068
09129346652
اینستاگرام:  metropolvanak@

لیست 2020-2021 دانشگاه های مورد تایید  وزارت بهداشت اعلام شد.
لیست 2020-2021 دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شد.
نظرات کاربران
ارسال نظر


متروپل ونک