دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

هر ساله اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران تعداد دانشگاه های مورد تایید ترکیه جهت تحصیل در ترکیه را اعلام می دارد. طبق آخرین خبر ها در سال 2020 تعداد 27 دانشگاه ترکیه در رده های ممتاز، خوب و متوسط در لیستی اعلام گردیده است.
شایان ذکر است تعداد دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در این سال افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

گروه الف     ممتاز

Bilkent University / Bilkent Universitesi

Bogazici University / Bogazici Universitesi
Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
Istanbul Technical  University / Istanbul Teknik Universitesi
Koc University / Koc Universitesi
Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
Sabanci University

 

گروه ب       خوب

Anadolu University

Ankara University / Ankara Universitesi

Bahçeşehir University (BAU)

Dokuz Eylul University
Ege University / Ege Universitesi
Erciyes University / Erciyes Universitesi
Gazi University / Gazi Universitesi
Istanbul University / Istanbul Universitesi
Izmir Institute of Technology
Cukurova University
Marmara University / Marmara Universitesi
Ondokuz Mayis University
Selcuk University / Selcuk Universitesi

University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi
Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi 
Cankaya University
Atılım University

 

گروه ج    متوسط

Uludag University / Uludag Universitesi

KTO Karatay Universitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

مطالب مرتبط در سایت متروپل

آموزش زبان ترکی استانبولی در دانشگاه های ترکیه

نحوه پذیرش دانشجویان بین المللی در کشور ترکیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در ترکیه 2020

متروپل ونک