کتاب هندسه جیبی _ GEOMETRİ CEP KİTABI

کتاب هندسه جیبی _ GEOMETRİ CEP KİTABI

خلاصه توضیحات

GEOMETRİ CEP KİTABI

جزییات

شامل کل مباحث و فرمول های هندسه بصورت خلاصه است. که بسیار جهت مرور و یادآوری شب امتحان مناسب است

متروپل ونک