کتاب بانک سوالات هوش 1 _ IQ 1 SORU BANKASI

کتاب بانک سوالات هوش 1 _  IQ 1 SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

IQ 1 SORU BANKASI

جزییات

بانک سوالات استاندارد از ساده تا دشوار دارای 9 فصل شامل

1. رمزها

2. ارتباط بین اشکال

3. سری اعداد

4. عملگرها

5. ارتباط بین اعداد و اشکال

6. جداول

7. اعداد (روابط بین مجهولات عددی)

8. نمودارها

9. محیط و مساحت

(( به داوطلبین توصیه می شود حتما حداقل هر دو جلد IQ1 و IQ2 را خریداری کنند))

 

290 تست درک مطلب

2610 تست

متروپل ونک