کتاب ازمون ازمایشی ریاضی با راه حل MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ DENEME SINAVLARI

کتاب ازمون ازمایشی ریاضی با راه حل MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ DENEME SINAVLARI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ DENEME SINAVLARI

جزییات

این کتاب شامل 40 آزمون کامل که 20 آزمون شبیه سازی شده و استاندارد و 20 آزمون شبیه سازی شده و استاندارد و 20 آزمون YÖS از سال 1990 تا 2010 با حل تشریحی مناسب برای تست زنی و مدیریت زمان جهت آزمون yös.

40 ازمون ازمایشی

1236سوالات ازمون ازمایشی

متروپل ونک