تمرین کتاب آموزش ریاضی جلد 1 _ MATEMATİK 1 KONU ANLATIMLI

تمرین کتاب آموزش ریاضی جلد 1 _ MATEMATİK 1 KONU ANLATIMLI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK 1 KONU ANLATIMLI

جزییات

دارای درسنامه تقریبا جامع

مثال های نکته دار

تمرینات حل شده با پاسخ تشریحی

تمرینات دارای پاسخ کلیدی

بهمراه تست های آزمون های YÖS سال های گذشته در 15 فصل گردآوری شده است.

فصول کتاب به ترتیب عبارتند از:

1. اعداد (مجموعه های اعداد، گسترش اعداد براساس ارزش مکانی ارقام، تبدیل مبنا ها، سری های عددی متوالی، فاکتوریل، تجزیه و مسائل ب م م، ک م م و اعداد اول)

2. اعداد گویا (مفاهیم اولیه، اعداد اعشاری، دوره گردش، کسری های مسلسل (زنجیره ای))

3. اعداد توانی

4. رادیکال ها

5. اتحاد و تجزیه

6. نسبت، تناسب و میانگین ها

7. معادلات درجه1، یک و دو مجهولی و معادلات خاص

8. نامعادلات درجه1، یک و دو مجهولی و قوانین نامسوای ها

9. قدر مطلق

10. منطق

11. مجموعه ها

12. رابطه و ضرب دکارتی

13. توابع

14. عملگرها و همنهشتی

15. شمارش، بسط دوجمله ای، احتمال

 

765 سوالات همراه با راه حل

177 سوالات یوس همراه با راه حل

360 سوالات اماده سازی

1152 تست

متروپل ونک