جلد دوم کتاب آموزش ریاضی با درسنامه تقریبا کامل _ MATEMATİK 2 KONU ANLATIMLI

جلد دوم کتاب آموزش ریاضی با درسنامه تقریبا کامل _ MATEMATİK 2 KONU ANLATIMLI

خلاصه توضیحات

MATEMATİK 2 KONU ANLATIMLI

جزییات

مسائل نکته دار تمرینات حل شده با پاسخ تشریحی

تمرینات دارای پاسخ های کلیدی و تست های آزمون های YÖS سال های گذشته در 18 فصل گردآوری

شده است.

فصول کتاب عبارتند از:

1. چند جمله ای ها

2. معادلات درجه 2

3. نامعادلات درجه 2

4. توابع درجه 2 (سهمی ها)

5. مثلثات 1

6. مثلثات 2

7. اعداد مختلط

8. لگاریتم

9. سری ها

10. توابع خاص

11. حد

12. حد و پیوستگی و رفع ابهام

13. مشتق

14. کاربرد مشتق

15. انتگرال نامعین

16. انتگرال معین

17. کاربرد انتگرال

18. ماتریس و دترمینال

 

891 سوالات همراه با راه حل

235 سوالات یوس همراه با راه حل

408 سوالات اماده سازی

1281 تست

متروپل ونک