کتاب منطق عددی SAYISAL MANTIK SORU BANKASI

کتاب منطق عددی SAYISAL MANTIK SORU BANKASI

خلاصه توضیحات

SAYISAL MANTIK SORU BANKASI

جزییات

کتاب منطق عددی است که شامل مباحث منطقی به زبان انگلیسی و ترکی بصورت مسائل منطق ریاضی در 8 فصل گردآوری شده است. فصول کتاب به ترتیب عبارتند از:

1. تحلیل داده ها و تغییر نمودار

2. روابط بین اشکال

3. جایگذاری اعداد (مشابه جداول sodoku)

4. الگوها

5. مسائل مربوط به ساعت

6. مسائل مربوط به ترازوها

7. اعداد خاص (اعدادی که دارای تعریف خاص بوده و ابتدای مسائل به اطلاع دانش پذیر رسانده می شود)

8. مسائل مربوط به مهارت های عددی (مسائلی که بصورت خاصی طراحی شده اند و معمولا چند سوال از یک متن دارای توضیح پرسیده می شود)

* تذکر: اخیرا اغلب دانشگاه های ترکیه در آزمون YÖS مربوط به خود حداقل 3 الی 10 سوال از sayısal mantik و matematik problemrei می دهند.

 

50 تست درک مطلب

431 تست

متروپل ونک