کتاب کنکور یوس ÖSYM YÖS 1981_2010

کتاب کنکور یوس ÖSYM YÖS 1981_2010

خلاصه توضیحات

ÖSYM YÖS 1981_2010

جزییات

سوالات کنکور YÖS از سال 1981 – 2010 که بصورت کشوری و توسط سازمان سنجش ترکیه برگزار گردیده بهمراه پاسخ کلیدی گردآوری شده است.

*این کتاب جهت مدیریت زمان و افزایش سرعت تست زنی برای داوطلبان توصیه می شود

29 ازمون

1701 تست

متروپل ونک