اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه افیون کاراهیسار 04_06_98

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه
Afyonkarahisar

مهلت ثبت نام:
۴ شهریور-۱۱ شهریور

شرایط پذیرش:
یوس سایر دانشگاه ها،
Sat
بالای ۱۱۰۰ و نمره ریاضی بالای ۵۵۰

پزشکی ۳۰ نفر
دندان پزشکی ۱۰ نفر
فیزیوتراپی ۲۰ نفر
پرستاری ۲۰ نفر

جهت انتخاب رشته فرم ثبت نام در پیوست را تکمیل و ارسال فرمایید.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ (YABANCI UYRUKLU) BAŞVURU FORMU

 

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه افیون کاراهیسار 04_06_98

متروپل ونک