اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه یوزونجوییل شروع شد 05_06_98

اطلاعیه
تکمیل ظرفیت دانشگاه یوزونجوییل شروع شد .
مهلت تکمیل ظرفیت : 5 شهریور لغایت 11 شهریور

 نتایج تکمیل ظرفیت در تاریخ 15 شهریور اعلام خواهد شد .

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دانشگاه یوزونجوییل شروع شد 05_06_98

متروپل ونک