اطلاعیه تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه جمهوریت 28_06_98

اطلاعیه
تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه جمهوریت
اخرین مهلت انتخاب رشته :31 شهریور
در این مرحله دانشگاه فاقد رشته ی پزشکی ،دندان و دارو میباشد.
نحوی پذیرش : یوس دانشگاه جمهوریت و اکثر دانشگاه ها

اطلاعیه تکمیل ظرفیت دوم دانشگاه جمهوریت 28_06_98

متروپل ونک