اطلاعيه تكميل ظرفيت دوم دانشگاه ١٩ ماييس 10_06_98

اطلاعيه
تكميل ظرفيت دوم دانشگاه ١٩ ماييس
فقط با يوس خودش پذيرش خواهد داشت.
مهلت تكميل ظرفيت از ١١ شهريور الي ١٥ شهريور مي باشد.

اطلاعيه تكميل ظرفيت دوم دانشگاه ١٩ ماييس 10_06_98

متروپل ونک