اطلاعیه دانشگاه استانبول در رابطه با اعلام نتایج تکمیل ظرفیت 08_07_98

اطلاعیه
دانشگاه استانبول اعلام نتایج تکمیل ظرفیت خود را حذف نموده و تاریخ اعلام نتایج جدید را در سایت دانشگاه اطلاع رسانی کرده اند
با توجه به تاریخ اعلام شده فردا سه شنبه 9 مهر نتایج اعلام خواهد شد

اطلاعیه دانشگاه استانبول در رابطه با اعلام نتایج تکمیل ظرفیت 08_07_98

متروپل ونک