اطلاعیه لیست رشته های تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه اینونو 02_06_98

اطلاعیه لیست رشته های تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه اینونو

((((( پزشکی،دندان پزشکی ، داروسازی ندارد.)))))

بی هوشی
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویسی کامپیوتر
مامائی
مهندسی الکتریک
فیزیوتراپی
پرستاری
مدیریت
مهندسی مکانیک

اطلاعیه لیست رشته های تکمیل ظرفیت سوم دانشگاه اینونو 02_06_98

متروپل ونک