اطلاعیه مهم جهت ثبت نام در دانشگاه های خصوصی ترکیه 03_06_98

اطلاعیه مهم
برای ثبت نام در دانشگاه های خصوصی ترکیه فقط تا دهم شهریور ماه مهلت دارید.
متقاضیان ثبت نام در دانشگاه های خصوصی فرصت را از دست ندهید.

لطفا جهت درخواست ثبت نام هرچه زودتر با موسسه تماس حاصل نمایید .

اطلاعیه مهم جهت ثبت نام در دانشگاه های خصوصی ترکیه 03_06_98

متروپل ونک