اطلاعیه مهم دانشگاه استانبول نتایج قبولی خود را تغییر داد 02_06_98

اطلاعیه مهم
دانشگاه استانبول نتایج قبولی خود را تغییر داد.
طی این تغییرات اعمال شده
کسانی که کارت اقامت (ماوی کارت )داشتند را از لیست قبولیهای خود حذف نموده است .

اطلاعیه مهم دانشگاه استانبول نتایج قبولی خود را تغییر داد 02_06_98

متروپل ونک