انتخاب رشته ی آزمون دوم دانشگاه دوزجه شروع شد 30_06_98

اطلاعیه
انتخاب رشته ی آزمون دوم دانشگاه دوزجه شروع شد
نحوه ی پذیرش : یوس دانشگاه دوزجه
ظرفیت ها :
پزشکی ۲۰ نفر
پرستاری ۱۰ نفر
معماری ۵ نفر
مهندسی عمران ۵ نفر
مهندسی مکانیک ۵ نفر
مهندسی برق ۵ نفر
مهندسی کامپیوتر ۵ نفر
ادبیات و زبان ترکی ۵ نفر
رشته های ۲ ساله :
طراحی مد ۷ نفر
تجارت بین المللی ۸ نفر
آخرین مهلت انتخاب رشته ۳۱ شهریور ماه
زمان اعلام نتایج ۳ مهر

انتخاب رشته ی آزمون دوم دانشگاه دوزجه شروع شد 30_06_98

متروپل ونک