بورسیه متروپل تهران ونک

بورسیه متروپل تهران ونک
متروپل تهران ونک در نظر دارد 10 نفر را بورسیه نماید.
تنها شرط بورسیه ، شرکت در آزمون تعیین سطح می باشد.
آزمون تعیین سطح در تاریخ 98/07/21 ساعت 12 الی 13 برگزار می گردد.

* نفرات اول و دوم و سوم 100% بورسیه شرکت در دوره آمادگی آزمون یوس
* نفرات چهارم و پنجم 50% بورسیه شرکت در دوره آمادگی آزمون یوس
* نفرات ششم تا دهم 20 % بورسیه شرکت در دوره آمادگی آزمون یوس

مهلت ثبت نام شرکت در این آزمون تا روز شنبه 98/07/20 می باشد.

بورسیه متروپل تهران ونک

متروپل ونک