دانشپذیرانی که در دانشگاه آکدنیز قبول شدن جهت ثبت نام حضورا به دانشگاه مراجعه نمایید 02_06_98

 ضمن عرض تبریک خدمت دانشپذیرانی که در دانشگاه آکدنیز قبول شدن از تاریخ 13 الی 15 شهریور جهت ثبت نام حضورا به دانشگاه مراجعه نمایید.

دانشپذیرانی که در دانشگاه آکدنیز قبول شدن جهت ثبت نام حضورا به دانشگاه مراجعه نمایید  02_06_98

متروپل ونک