شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه ها بالیک اسیر 28_05_98

مهلت تکمیل ظرفیت : 28 مرداد - 30 مرداد

شرایط پذیرش: یوس سایر دانشگاه ها و SAT1

رشته ها:

پزشکی
دامپزشکی
توریسم
مدیریت
هواشناسی
معماری
مامایی
پرستاری
مهندسی کامپیوتر
مهندسی الکترونیک
مهندسی مکانیک

شروع تکمیل ظرفیت دانشگاه ها بالیک اسیر 28_05_98

متروپل ونک