ميزان مبالغ ارزى كه هر مسافر می تواند با خود در هنگام ورود و خروج از كشور به همراه داشته باشد 12_06_98

در اين پست به ميزان مبالغ ارزى كه هر مسافر ميتواند با خود در هنگام ورود و خروج از كشور به همراه داشته باشد بپردازيم.

١.هر مسافر مجاز است تا هر ميزان كه تمايل دارد دلار يا لير وارد كشور تركيه كند اما نميتواند بيش از 5000 هزار دلار يا معادل آن به صورت لير را از كشور تركيه خارج كند.
٢.در مورد اشياء زينتى مجاز، چنانچه اين اشياء جنبه تجارى نداشته باشند، هر مسافر مجاز است تا سقف 15000دلار يا معادل آن به صورت لير را به كشور تركيه وارد كند و يا در هنگام خروج از كشور به همراه داشته باشد. در صورتى كه ميزان نرخ اين اشياء بيش از 15000 دلار باشد، مسافر موظف است كه در هنگام ورود به كشور تركيه، اين موضوع را به گمرك اظهار نمايد و چنانچه مسافرى قصد داشته باشد كه اشياء زينتى بيش از 15000دلار را از تركيه خارج كند، موظف است برگه خريد رسمى كه نمايانگر خريد آن محصولات از كشور تركيه است ، ارائه نمايد.

ميزان مبالغ ارزى كه هر مسافر می تواند با خود در هنگام ورود و خروج از كشور به همراه داشته باشد 12_06_98

متروپل ونک