دوره sat

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون sat که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان

دوره YDS

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون YDS که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان

دوره آلس

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون آلس که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان

دوره تومر

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون تومر که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان

دوره یوس yos آنلاین

بدون امتیاز 0 رای
30,000,000 تومان

این دوره جهت آمادگی شرکت در آزمون یوس که آزمون ورودی دانشگاه های ترکیه است، برگزار می گردد.

30,000,000 تومان